วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กอนุบาล

1.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กอนุบาล

2.หลักการและเหตุผล : โครงการ นี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กอนุบาลได้มาออกกำลังกายเพื่อดูแลรักษาสุขภาพและสนุกกับกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี และยังสามารถใช้เป็นแหล่งให้ความรู้ในการปรับตัวต่างๆในสังคมที่ดี 
                          การจัดโครงการนี้ทำให้เด็กอนุบาลได้ทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันซึ่งทำให้รู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายขึ้น การเข้าร่วมโครงการนี้นอกจากช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังเป็นการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆที่เด็กควรรู้อีกด้วย

3.วัตถุประสงค์ : 1.ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
                           2.ช่วยให้รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมในอนาคตต่อไป
                           3.เพื่อให้เด็กอนุบาลทำกิจกรรมร่วมกันให้รู้จักการทำงานเป็นทีม

4.กลุ่มเป้าหมาย :โรงเรียนอนุบาลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ที่จัดโครงการ

5.วิธีดำเนินการ : 1.ติดต่อไปตามโรงเรียนอนุบาลใกล้เคียง พร้อมให้คำแนะนำ
                            2.นัดเวลาและสถานที่สำหรับโรงเรียนที่สนใจ
                            3.นำข้อมูลที่ได้ไปยืนเพื่อขอทุนสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ
                            4.ติดต่อสถานที่ต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                            5.จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กอนุบาล
                            6. มีกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง
                            7.มีกิจกรรมสนุกๆและของว่างตลอดเพื่อไม่ให้เด็กง่วง
                            8.ประเมินผลโครงการและสรุปผลการประเมิน

6.ระยะเวลาในการดำเนินการ : 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2554

7.สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนอนุบาลต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ หรือ สถานที่ที่มีคนใจดีจัดมาให้

8.งบประมาณ : 400,000 บาท

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1.เด็กอนุบาลจะได้เข้าสังคมได้ง่ายมากขึ้น
                                      2.เด็กอนุบาลจะมีสุขภาพที่แข็งแรง
                                      3.เด็กอนุบาลจะสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทีมงงานได้จัดไว้ให้ 
                                      4.เสริมสร้างพัฒนาที่ดีให้แก่เด็ก

10.ผู้รับผิดชอบโครงการ : นาย ณรงค์  อมรจิตรเวชกุล ม.6/6 เลขที่ 28

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น